Site announcements

There are no discussion topics yet in this forum


Available courses

Anglų kalbos kursas 5 - 8 klasėms

1. Tikslas

Ugdyti mokinių užsienio kalbos komunikacinę bei tarpkultūrinę kompetencijas, suteikiančią galimybę vartoti kalbą numatytomis programos temomis; ugdytis atvirumą pasaulio bendruomenei, toleranciją ir kūrybingumą.

2. Uždaviniai

Mokiniai gebės:

Vartoti anglų kalbą kaip tarpkultūrinio bendravimo priemonę ugdant mokinio bendrąsias ir kalbines komunikacines kompetencijas.

 • suprasti gyvą ar įrašytą bendrinę kalbą programos temomis, kai kalbama normaliu tempu.
 • suprasti nesudėtingų trumpų paprastų pasakojimų ir aprašymų  pagrindinę informaciją.
 • Kalbėti monologu ir bendrauti su pašnekovu programos temomis ir situacijomis,
 • bendrauti raštu programos temomis ir pagal pateiktas situacijas, naudojantis pavyzdžiu ar pagalbine medžiaga.
 • taikyti tinkamas strategijas klausant, skaitant, kalbant ir rašant.

Supažindinti su įvairiais kalbos mokymosi būdais ir mokyti naudotis jais.

Mokyti mokinius naudotis informacinėmis technologijomis ieškoti informacijos ir bendraujti anglų kalba.

 3. Mokymo ir mokymosi turinys

3.1. Ugdytinos nuostatos

 • Tobulinti sakytinio teksto suvokimo gebėjimus klausantis užsienio kalba kalbančių žmonių.
 • Klausytis garso įrašų užsienio kalba turint tikslą suprasti ir susipažinti su kitos šalies kultūra ir tradicijomis, mokinių gyvenimo realijomis.
 • Klausantis teksto sukaupti dėmesį, stengtis jį išlaikyti klausantis pakartotinai.
 • Tobulinti rašytinio teksto užsienio kalba skaitymo techniką ir supratimo gebėjimus.
 • Ieškoti reikalingos informacijos užsienio kalba elektroninėje erdvėje.
 • Siekti skaitant suprasti nežinomus žodžius iš konteksto.
 • Siekti geresnės kalbėjimo kompetencijos.
 • Stengtis ugdytis sėkmingai komunikacijai būtinas normas ir vertybes: gebėjimą klausytis pašnekovo, toleranciją, gebėjimą dirbti kartu, bendrauti ir bendradarbiauti.
 • Tobulinti sukurtą tekstą, atsižvelgiant į draugų ir mokytojo pastabas.
 • Dalyvauti interaktyviuose tarptautiniuose projektuose, konkursuose, renginiuose.


1. Įvadas

Naujas požiūris į technologinį ugdymą, kai pirmenybė teikiama kūrybingumui, visuomenės gyvenimo, informacijos, technologijų kaitai, verslumui, sumaniam vartotojui, skatina naujai vertinti mokymosi situaciją, kelti sau tikslus, pasirinkti efektyviausius veiksmus, įsivertinti sėkmę, padeda mokiniams tapti savarankiškiems, nusiteikti ir pasirengti mokytis visą gyvenimą.


2. Tikslas, uždaviniai, struktūra

 

Technologijų bendrosiose programose numatytas technologinio ugdymo tikslas, uždaviniai, technologijų  programos struktūra.

 

2.1. Tikslas.

Technologinio ugdymo tikslas sudaryti sąlygas mokiniams įgyti technologinio raštingumo pagrindus, t. y. puoselėti vertybines nuostatas ir bendruosius technologinius gebėjimus, būtinus kiekvienam žmogui nuolat kintančioje socialinėje kultūrinėje aplinkoje, gebėti taikyti nesudėtingas technologijas, patirti kūrybos džiaugsmą, mokėti spręsti problemas, išsiugdyti teigiamas nuolatinės technologijų kaitos nuostatas.

 2.2. Uždaviniai (siekiami rezultatai).

Technologinio ugdymo procese mokiniai:

·         puoselėdami vertybines nuostatas ir bendruosius gebėjimus, supranta sparčią technologijų kaitą, jų taikymo integralumą ir įtaką žmogaus socialinei kultūrinei, ūkinei aplinkai;

·         bendradarbiaudami tarpusavyje, stebėdami tyrinėja kasdienio gyvenimo aplinką, aiškina problemas, jų sprendimo principus;

·         siekdami idėjų ir jų įgyvendinimo dermės, moka sudaryti kuriamų projektų planus, nuosekliai organizuoja ir atlieka darbo procesus;

·         planuodami bei organizuodami kūrybinę ir praktinę veiklą, geba kūrybiškai, funkcionaliai, estetiškai, ekonomiškai projektuoti, saugiai, kokybiškai, pagal tam tikras technologijas gaminti, kurti, prižiūrėti buitinę aplinką, orientuotis rinkoje kaip vartotojai, išlikti sveiki;

·         siekdami plėsti žinias apie technologijas, jas kūrybingai taiko praktiškai, naudojasi įvairiais informacijos šaltiniais, randa informacijos apie istorines, kultūrines tautos amatų ir verslo tradicijas, socialinę kultūrinę ir ūkinę aplinką, šiuolaikinių technologijų, medžiagų naudojimo galimybes, vartotojams teikiamas paslaugas, rinką;

·         žinodami medžiagų savybes, nagrinėja, kaip jas pritaikyti gaminiams, kokias darbo priemones ir technologijas naudoti, kad nebūtų pažeista medžiagų sandara;

·         apibendrindami kūrybines idėjas ir praktinius darbus, įvertina rezultatus, įvairiais būdais kūrybiškai pateikia sukauptą medžiagą;

 2.3. Struktūra.

 2.3.1. Technologijų  programos, jų vieta ugdymo procese.

Technologijų programos pavadinimas

5–8 klasė


 

Programų įgyvendinimo išraiška procentais

Mityba

Privaloma

50


Tekstilė

Privaloma


Konstrukcinės medžiagos

Privaloma

50


Elektronika

Privaloma


Gaminių dizainas

ir technologijos

Nėra

 

Integruotas technologijų programos kursas

Nėra

 3. Technologinio ugdymo mokinių veiklos sritys

     3.1. Projektavimas – projektinių idėjų paieška, užduočių formulavimas, konkretinimas, tikslinimas, apibendrinimas grafine (aprašomąja) forma.

    3.2. Informacijos, skirtos projektinėms užduotims, medžiagoms pažinti ar technologiniams procesams atlikti, paieška, kaupimas, taikymas ir pateikimas.

    3.3. Medžiagų pažinimas, jų pritaikymas projektinėms užduotims atlikti.

    3.4. Technologinių procesų žinojimas, darbo procesų atlikimas ir rezultatų pristatymas – projektinių užduočių praktinio atlikimo procesai ir pasiektų rezultatų pristatymas. Planuojant pamokas, mokiniai pratinami kritiškai mąstyti, bendrauti ir bendradarbiauti, prisiimti atsakomybę už mokymąsi: numatyti savo veiklą, kelti mokymosi uždavinius, kryptingai veikti, įsivertinti pasiekimus.


Dorinio ugdymo dalyko mokymo uždaviniai:

-       Skatinti mokinius vertinti supančią aplinką platesniame informacinės visuomenės šiuolaikinio gyvenimo kontekste.

-       Mokyti draugiško, pagarbaus santykio su kitais ir aplinka bei taikaus konfliktų sprendimo būdų.

-       Mokyti kritiškai mąstyti ir argumentuotai išsakyti savo nuomonę.

-       Skatinti domėtis ir praktikuoti sveiką gyvenseną.


Kompiuterinės leidybos pradmenų modulio paskirtis – susipažinti su kompiuterinės leidybos technologijos pradmenimis, padėti įvertinti savo polinkius, mokymosi galias ir apsispręsti dėl tolesnio informacinių technologijų mokymosi.

Kompiuterinės leidybos pradmenų modulio tikslas –susipažinti su kompiuterinės leidybos principais ir pagrindinėmis sąvokomis, leidinių rengimo etapais, maketavimo pradmenimis, gilintis į kompiuterinės leidybos technologiją; praktiškai įvertinti skaitmeninių įtaisų naudą.

Kompiuterinės leidybos pradmenų modulis apima šias sritis: Kompiuterinės leidybos paskirtis, jos svarba žinių visuomenės gyvenime; Teksto pateikimas, redagavimas leidiniuose; Grafinė informacija leidinyje; Fotografavimas skaitmeniniu aparatu ir skaitmeninių nuotraukų redagavimas; Skenavimas; Leidinio maketas.

Kiekvienas mokinys, baigdamas  modulį, parengia spausdintą leidinį arba kitus kompiuterinės leidybos produktus, pasirinkta arba mokytojo pasiūlyta tema, pristato savo darbą, geba paaiškinti jų kūrimo technologiją.Programavimo pradmenų modulio paskirtis susipažinti su programavimo technologijos pradmenimis, padėti įvertinti savo polinkius, mokymosi galias ir apsispręsti dėl tolesnio informacinių technologijų mokymosi.

Programavimo pradmenų modulio tikslas – ugdytis gebėjimus nuosekliai, struktūriškai, algoritmiškai mąstyti, susipažinti su pagrindinėmis algoritmų konstrukcijomis ir sąvokomis, kurti nesudėtingas programas problemai spręsti, gilintis į programavimo technologiją; praktiškai pamatyti programavimo naudą.

Programavimo pradmenų modulis apima šias sritis: Algoritmas ir programa; Pagrindiniai programos struktūros elementai; Pagrindiniai duomenų tipai, veiksmai su duomenimis; Pagrindinės valdymo struktūros: nuosekli veiksmų seka, sąlyginis sakinys ir veiksmų kartojimas; Programos sudarymas ir atlikimas.

 Mokinys,  baigdamas šį modulį, parengia programas, pristato,  paaiškina programas technologiškai, geba  taikyti programavimo teorijos pagrindus.

    https://sites.google.com/site/manostartas/informacines-technologijos/10-klasei 


Programos pavadinimas: KOMPIUTERIZUOTOS BRAIŽYBOS PRADMENYS

Klasė: III-IV (37+33 =70 val.)

Programos apimtis (sav. val.) 1

Programą parengė  Rita Senkevičienė

Programos paskirtis

Programa skirta III, IV gimnazijos  klasių mokiniams, norintiems išmokti kompiuterinio konstravimo programa Scratch aplinkoje ir taip pat ugdyti mokinių vaizduotę bei erdvinį mąstymą, mokyti grafinės kalbos pagrindų. Kompiuterinės braižybos  kursas turi suformuoti elementarius mokėjimus naudotis braižymo įrankiais bei priemonėmis, supažindinti su pagrindinėmis daiktų formomis bei jų vaizdavimo plokštumoje taisyklėmis, padėti formuoti grafinę kultūrą, rengti mokinius tolesnei profesinei veiklai, buičiai. Kelti asmeninį grafinio  ir kompiuterinio komunikabilumo lygį.

Kodėl verta rinktis šią programą?

Susipažinus su kompiuterinio braižymo pradmenimis, įgyjami įgūdžiai, praversiantys tolimesnėms studijoms, darbui bei gebėjimams suprasti, skaityti nesudėtingus detalių, statybinius brėžinius. Mokėdami grafinę kalbą ne tik supras informaciją, bet ir pasirinks vaizdus, reikalingiausius norimai minčiai išreikšti. Mokėti grafinę kalbą, kaip kūrybinių minčių perteikimo priemonę, būtina kiekvienam išprususiam šiuolaikiniam žmogui.


Kodas: P32073209

Šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų montuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Matematika – pasaulio pažinimo instrumentas leidžiantis ugdyti ir ugdytis gebėjimus skaičiuoti, logiškai mąstyti ir formalizuoti, analizuoti, įrodyti, kritiškai vertinti, lavinantis vaizdinį, erdvinį ir stochastinį mąstymą.

Tikslassudaryti galimybę mokiniams plėtoti matematinę kompetenciją.

Uždaviniai. Siekdami šio tikslo mokiniai turėtų:

·  įgyti matematikos žinių ir plėtoti įgūdžius susijusius su atskiromis matematikos sritimis,

·  atlikti praktines užduotis, nagrinėti ir spręsti praktines ir teorines problemas taikant matematinius metodus, kritiškai vertinti gautus rezultatus, daryti išvadas ir apibendrinimus,

suvokti įgytų matematinių žinių praktinę, mokslinę ir istorinę vertę.PSD3.20 grupė, IV gimnazijos klasė

PAP3.20-3

IV gimnazijos klasė

Slaugos teorinė ir praktinė dalys.

Baigtas 2 modulis."Bendrųjų medienos apdirbimo ir statybos objekte veiklų vykdymas" kursas  skirtas staliaus dailidės specialybės mokiniams.  Susipažinus su teorija,atlikus užduotys mokiniui bus užskaitytas šis modulis. Privaloma atlikti 90% numatytų veiklų. Modulio "Bendrųjų medienos apdirbimo ir statybos objekte veiklų vykdymas"  Viso 180 val.

Pamokos vyksta pagal tvarkaraštį.

Pastaba: Mokiniai , kurie pasirinkę pavienį savarankišką mokymosi būdą mokymasis yra lankstus: peržiūrėti  mokymosi medžiagą, atlikti užduotys galite jums patogiu metu (iki I pusmečio pabaigos) -visų veiklų baigimas 2021 gruodžio 10 d.

Svarbu, atlIkti visas pateiktas užduotys.Sėkmės!

Esant neaiškumams skambinkitePasirengimas gyventi savarankiškai, tai ne tik būstas ir reguliarios pajamos, bet ir gebėjimas tvarkingai planuoti pajamas ir biudžetą, rūpintis savimi ir savo buitimi, palaikyti bent minimalius socialinius santykius.

Asmuo, išėjęs gyventi savarankiškai, turėtų mokėti prisiimti atsakomybę už savo veiksmus, numatyti trumpalaikius ir ilgalaikius tikslus bei mokėti jų siekti. Kitaip sakant, tai turėtų būti brandus, pakankamą asmeninę ir socialinę kompetenciją turintis žmogus, gebantis įveikti gyvenimo sunkumus bei produktyviai veikti visuomenėje. Labiausiai yra akcentuojami šie svarbūs asmenybės gebėjimai: racionalumas, gebėjimas kontroliuoti savo gyvenimą, sudaryti planus, užsibrėžti gyvenimo tikslus ir juos realizuoti.

Modulio pavadinimas – „Medienos apdirbimas ir medinių gaminių gamyba“
Apimtis -10 mokymosi kreditų
Kompetencijos:1. Apdirbti medieną rankiniais įrankiais ir staklėmis
2. Gaminti nesudėtingus medienos gaminius.

2.1. Gaminti pagal brėžinius klotinius, lipynes, dėžes, kopėčias stogo laikančiąsias konstrukcijas ir kitus gaminius.


Apibūdinti rankinius medienos apdirbimo staliaus įrankius ir jais atliekamų operacijų rūšis.

Paruošti darbui rankinius medienos apdirbimo staliaus įrankius.

Atlikti rankinio medienos apdirbimo operacijas staliaus įrankiais.

Apdirbti medieną rankiniu būdu pagal brėžinį naudojant rankinius staliaus įrankius.

Gaminti nesudėtingus junginius, naudojant rankinius staliaus įrankius.

Pastatų fasadų apdaila (P32073214) 330 kontaktinių valandų.

Apibūdinti skiedinio paruošimo, padavimo, užpurškimo, tinko užtrynimo įrangą.

Paruošti tinkavimo įrangą darbui, atlikti smulkų remontą.

Užpurkšti ir užtrinti tinką mechanizuotu būdu.

Apibūdinti tinko defektus ir jų atsiradimo priežastis.

Paruošti paprastą tinką remontui.

Tinkuoti remontuojamą tinko vietą.


Įgyjamos kompetencijos

1. Dekoruoti pastato paviršius apmušalais.

2. Dekoruoti statinio paviršius dažų mišiniais.


Įgyjamos kompetencijos

1. Paruošti apdailinamą plytelėmis vertikalų paviršių.

2. Klijuoti plyteles ant vertikalių paviršių.

3. Remontuoti vertikalių paviršių plytelių dangą.

Artūras Gudelis

Apibūdinti saugaus krovinių perkėlimo ir sandėliavimo reikalavimus.

Apibūdinti statybinių medžiagų ir gaminių rūšis, savybes, paskirtį.

Sandėliuoti statinio dažymo, plytelių klojimo, tinkavimo darbams reikalingas medžiagas, gaminius ir įrangą, laikantis gamintojo reikalavimų ir nepažeidžiant jų kokybės.

Apibūdinti dažytojo, plytelių klojėjo, tinkuotojo asmeninės apsaugos priemones, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimus.

Apibūdinti tvarios statybos principus.

Paruošti dažytojo, plytelių klojėjo, tinkuotojo darbo vietą pagal darbuotojų saugos reikalavimus, ergonomikos principus.

Apibūdinti saugaus darbo aukštyje reikalavimus.

Sumontuoti paaukštinimo įrangą pagal reikalavimus.

Sutvarkyti dažytojo, plytelių klojėjo, tinkuotojo darbo vietą ir atliekas.

Paruošti dažymo, tinkavimo, plytelių klojimo įrangą, priemones, inventorių, įrankius darbui.

Apibūdinti pagrindines techninio brėžinio braižymo taisykles.

Apibūdinti statinių klasifikaciją, konstrukcijas, elementus.

Skaityti statinio darbo projekte pateiktus duomenis apdailos darbų atlikimui.

Komentuoti duomenis, pateiktus apdailos darbų atlikimui statinio skaitmeniniame modelyje.


Apibūdinti saugaus krovinių perkėlimo ir sandėliavimo reikalavimus.

Apibūdinti statybinių medžiagų ir gaminių rūšis, savybes, paskirtį.

Sandėliuoti statinio dažymo, plytelių klojimo, tinkavimo darbams reikalingas medžiagas, gaminius ir įrangą, laikantis gamintojo reikalavimų ir nepažeidžiant jų kokybės.

Apibūdinti dažytojo, plytelių klojėjo, tinkuotojo asmeninės apsaugos priemones, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimus.

Apibūdinti tvarios statybos principus.

Paruošti dažytojo, plytelių klojėjo, tinkuotojo darbo vietą pagal darbuotojų saugos reikalavimus, ergonomikos principus.

Apibūdinti saugaus darbo aukštyje reikalavimus.

Sumontuoti paaukštinimo įrangą pagal reikalavimus.

Sutvarkyti dažytojo, plytelių klojėjo, tinkuotojo darbo vietą ir atliekas.

Paruošti dažymo, tinkavimo, plytelių klojimo įrangą, priemones, inventorių, įrankius darbui.

Apibūdinti pagrindines techninio brėžinio braižymo taisykles.

Apibūdinti statinių klasifikaciją, konstrukcijas, elementus.

Skaityti statinio darbo projekte pateiktus duomenis apdailos darbų atlikimui.

Komentuoti duomenis, pateiktus apdailos darbų atlikimui statinio skaitmeniniame modelyje.


Apibūdinti saugaus krovinių perkėlimo ir sandėliavimo reikalavimus.

Apibūdinti statybinių medžiagų ir gaminių rūšis, savybes, paskirtį.

Sandėliuoti statinio dažymo, plytelių klojimo, tinkavimo darbams reikalingas medžiagas, gaminius ir įrangą, laikantis gamintojo reikalavimų ir nepažeidžiant jų kokybės.

Apibūdinti dažytojo, plytelių klojėjo, tinkuotojo asmeninės apsaugos priemones, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimus.

Apibūdinti tvarios statybos principus.

Paruošti dažytojo, plytelių klojėjo, tinkuotojo darbo vietą pagal darbuotojų saugos reikalavimus, ergonomikos principus.

Apibūdinti saugaus darbo aukštyje reikalavimus.

Sumontuoti paaukštinimo įrangą pagal reikalavimus.

Sutvarkyti dažytojo, plytelių klojėjo, tinkuotojo darbo vietą ir atliekas.

Paruošti dažymo, tinkavimo, plytelių klojimo įrangą, priemones, inventorių, įrankius darbui.

Apibūdinti pagrindines techninio brėžinio braižymo taisykles.

Apibūdinti statinių klasifikaciją, konstrukcijas, elementus.

Skaityti statinio darbo projekte pateiktus duomenis apdailos darbų atlikimui.

Komentuoti duomenis, pateiktus apdailos darbų atlikimui statinio skaitmeniniame modelyje.


Apibūdinti saugaus krovinių perkėlimo ir sandėliavimo reikalavimus.

Apibūdinti statybinių medžiagų ir gaminių rūšis, savybes, paskirtį.

Sandėliuoti statinio dažymo, plytelių klojimo, tinkavimo darbams reikalingas medžiagas, gaminius ir įrangą, laikantis gamintojo reikalavimų ir nepažeidžiant jų kokybės.

Apibūdinti dažytojo, plytelių klojėjo, tinkuotojo asmeninės apsaugos priemones, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimus.

Apibūdinti tvarios statybos principus.

Paruošti dažytojo, plytelių klojėjo, tinkuotojo darbo vietą pagal darbuotojų saugos reikalavimus, ergonomikos principus.

Apibūdinti saugaus darbo aukštyje reikalavimus.

Sumontuoti paaukštinimo įrangą pagal reikalavimus.

Sutvarkyti dažytojo, plytelių klojėjo, tinkuotojo darbo vietą ir atliekas.

Paruošti dažymo, tinkavimo, plytelių klojimo įrangą, priemones, inventorių, įrankius darbui.

Apibūdinti pagrindines techninio brėžinio braižymo taisykles.

Apibūdinti statinių klasifikaciją, konstrukcijas, elementus.

Skaityti statinio darbo projekte pateiktus duomenis apdailos darbų atlikimui.

Komentuoti duomenis, pateiktus apdailos darbų atlikimui statinio skaitmeniniame modelyje.


Apibūdinti saugaus krovinių perkėlimo ir sandėliavimo reikalavimus.

Apibūdinti statybinių medžiagų ir gaminių rūšis, savybes, paskirtį.

Sandėliuoti statinio dažymo, plytelių klojimo, tinkavimo darbams reikalingas medžiagas, gaminius ir įrangą, laikantis gamintojo reikalavimų ir nepažeidžiant jų kokybės.

Apibūdinti dažytojo, plytelių klojėjo, tinkuotojo asmeninės apsaugos priemones, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimus.

Apibūdinti tvarios statybos principus.

Paruošti dažytojo, plytelių klojėjo, tinkuotojo darbo vietą pagal darbuotojų saugos reikalavimus, ergonomikos principus.

Apibūdinti saugaus darbo aukštyje reikalavimus.

Sumontuoti paaukštinimo įrangą pagal reikalavimus.

Sutvarkyti dažytojo, plytelių klojėjo, tinkuotojo darbo vietą ir atliekas.

Paruošti dažymo, tinkavimo, plytelių klojimo įrangą, priemones, inventorių, įrankius darbui.

Apibūdinti pagrindines techninio brėžinio braižymo taisykles.

Apibūdinti statinių klasifikaciją, konstrukcijas, elementus.

Skaityti statinio darbo projekte pateiktus duomenis apdailos darbų atlikimui.

Komentuoti duomenis, pateiktus apdailos darbų atlikimui statinio skaitmeniniame modelyje.


Kurso metu įgyjamos kompetencijos:

1. Sandėliuoti statinio dažymo, plytelių klojimo, tinkavimo medžiagas, gaminius ir įrangą.

2. Paruošti ir sutvarkyti dažytojo, plytelių klojėjo, tinkuotojo darbo vietą.

3. Skaityti statinio darbo projektą.

 Saugaus krovinių perkėlimo ir sandėliavimo reikalavimuai.

Statybinių medžiagų ir gaminių rūšys, savybės, paskirtis.

Statinio dažymo, plytelių klojimo, tinkavimo darbams reikalingų medžiagų apibūdinimas.

 Dažytojo, plytelių klojėjo, tinkuotojo darbo vietos paruošimas ir sutvarkymas.

Tvarios statybos principai.

Statinių klasifikacija, konstrukcijos.

Įvardyti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, keliamus darbo vietai.

Darbas statybose labai įvairus ir turi būdingų bruožų: statyboje naudoja sudėtingus mechanizmus, įrankius, naujas medžiagas ir konstrukcijas, darbininkai neturi pastovios darbo vietos ir žiemą, ir vasarą dažniausiai dirba atvirame ore. Visa tai gali paveikti dirbančiųjų sveikatą ir būti nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų priežastimis. Tiktai tinkamai organizavus darbą, griežtai laikantis visų darbų saugos reikalavimų, galima išvengti traumų ir avarijų, profesinių susirgimų ir našiai dirbti.

Kad avarijos, nelaimingi atsitikimai darbe ir profesinės ligos būtų pašalinti Jūs būsimieji statybininkai inžinieriai turite plačiai studijuoti ir gerai žinoti darbų saugos taisykles ir reikalavimus.

Darbų sauga tai kompleksas įstatyminių, techninių, sanitarinės higienos ir socialinių – ekonominių priemonių, skirtų sveikoms ir saugioms darbo sąlygoms sudaryti gamyboje.


Horizontalių paviršių pagrindo paruošimas plytelių dangai.

Plytelių klijavimas ant horizontalaus paviršiaus.

Grindų ir laiptų plytelių remontavimas.

1. Pažinti profesiją.

1.1. Apibūdinti apdailininko profesiją ir jos teikiamas galimybes darbo rinkoje.

1.2. Apibūdinti apdailininko veiklos procesus.

1.3. Demonstruoti jau turimus, neformaliuoju ir (arba) savaiminiu būdu įgytus dažytojo, plytelių klojėjo, tinkuotojo kvalifikacijoms būdingus gebėjimus.


Apibūdinti pozicines medienos apdirbimo staklių rūšis ir jomis atliekamas operacijas.

Apibūdinti pozicinių medienos apdirbimo staklių paruošimo darbui tvarką ir jų valdymo principus.

Paruošti darbui pozicines medienos apdirbimo stakles ir apdirbti ruošinius pagal brėžinius.

Apibūdinti CNC centro funkcijas, pjovimo įrankių, ruošinio prispaudimo įrenginių parinkimą, nustatymą, derinimą pagal apdirbamą medžiagą ir gaminio techninius reikalavimus.

Išmanyti 3 ašių CNC centrų programavimo pagrindus, nustatymo, valdymo ir kontrolės principus.

Atlikti medienos ruošinio apdirbimą 3 ašių universaliu medienos apdirbimo CNC centru pagal brėžinį.

Apibūdinti klijavimo įrenginių, klijų rūšis ir paskirtį.

Apibūdinti klijavimo įrenginių darbo režimų nustatymo, reguliavimo, valdymo ir kontrolės principus.

Atlikti projekte numatytą ruošinių klijavimą naudojant reikalingus presus.


Dažomų statinio paviršių paruošimas.

Statinio dažomo paviršiaus glaistymas ir šlifavimas.

Statinio paviršiaus dažymas rankiniu būdu.


MST319 grupės informacija

PAP2.20-1, apdailininko modulinė profesinio mokymo programa

PFŠ2.20-1 gr. Fasadų šiltintojo, apdailos detalių ir pastolių montuotojo modulinė profesinio mokymo programa(kodas P32073214 ,110 kreditų)

Palyginti skirtingus suvirinimo procesus: 111, 13, 114, 14 (LST EN ISO 4063).

Parinkti lankinio suvirinimo nelydžiu volframo elektrodu apsauginių dujų aplinkoje režimus.

Suvirinti plieninius lakštus sandūrinėmis siūlėmis PA, PF padėtyse, lankiniu būdu nelydžiu volframo elektrodu apsauginių dujų aplinkoje, 14 procesu (LST EN ISO 4063).

Suvirinti plieninių lakštų sandūrines jungtis sandūrinėmis siūlėmis lankiniu būdu nelydžiu volframo elektrodu apsauginiu dujų aplinkoje 14 procesu (LST EN ISO 4063) įvairiose erdvės padėtyse.

Tikrinti lankinio suvirinimo nelydžiu volframo elektrodu apsauginių dujų aplinkoje kokybę.

Paaiškinti praktinių darbų gamyboje turinį.

Paaiškinti lankinio plieno gaminių ir pusgaminių suvirinimo sandūrinėmis siūlėmis nelydžiu volframo elektrodu apsauginių dujų aplinkoje darbus ir gamybos procesą.

Paaiškinti įvairių plieno konstrukcijų ir gaminių lankinio sandūrinių siūlių suvirinimą nelydžiu volframo elektrodu apsauginių dujų aplinkoje ir montavimo darbus pagal suvirinimo darbo brėžinius ir suvirinimo procedūrų aprašus.

Paaiškinti sandūrinių suvirinimo siūlių apžiūrimosios kontrolės principus pagal LST EN ISO 5817 ir suvirinimo deformacijų įtaką viso gaminio kokybei.

Paruošti detalių ir mazgų jungtis lankiniam plieno jungčių suvirinimui sandūrinėmis siūlėmis nelydžiu volframo elektrodu apsauginių dujų aplinkoje pagal LST EN ISO 9692-1 suvirinimo brėžinius ir suvirinimo procedūrų aprašus.


Apibūdinti ekstremalių situacijų tipus, galimus pavojus.

Išmanyti saugaus elgesio ekstremaliose situacijose reikalavimus ir instrukcijas, garsinius civilinės saugos signalus.

Apibūdinti ekstremalių situacijų tipus, galimus pavojus.

Išmanyti saugaus elgesio ekstremaliose situacijose reikalavimus ir instrukcijas, garsinius civilinės saugos signalus.

Kurso tikslas yra supažindinti su sistema skirta apsaugoti šalies gyventojus bei materialines gėrybes taikos ir karo metu. Civilinės saugos veiksmų esmė – aktyvus visų valstybės gyventojų dalyvavimas gelbėjimo darbų organizavime ir žmonių gelbėjime iš pagrindinių nelaimės vietų, avarijų, katastrofų likvidavime.

Apibūdinti tiesmetrinių gaminių ir medinių interjero elementų rūšis ir paskirtį.

Apibūdinti tiesmetrinių gaminių ir medinių interjero elementų gamybos ir apdailos technologijas.

Pagaminti reikalingus tiesmetrinius gaminius ir medinius interjero elementus pagal brėžinį.

Apdailinti pagamintus tiesmetrinius gaminius ir medinius interjero elementus rankiniu ir mechanizuotu būdu.

Apibūdinti medinių langų tipus ir paskirtį.

Apibūdinti skirtingų tipų medinių langų gamybos technologijas.

Pagaminti skirtingus tipų medinius langus pagal brėžinį.

Apibūdinti medinių durų tipus ir paskirtį.

Apibūdinti skirtingų tipų medinių durų gamybos technologijas.

Pagaminti skirtingus tipų medines duris pagal brėžinį.

Suprasti saugaus staliaus gaminių detalių komplektavimo, taisyklingo sudėliojimo ir supakavimo skirtingomis medžiagomis taisykles.

Atlikti saugaus staliaus gaminių detalių komplektavimo, taisyklingo sudėliojimo ir supakavimo skirtingomis medžiagomis operacijas.


Kurso metu įgyjamos kompetencijos

1. Paruošti dažomus statinio paviršius ir medžiagas.

2. Glaistyti ir šlifuoti statinio dažomus paviršius rankiniu būdu.

3. Dažyti statinio paviršius rankiniu būdu.